Tshwaraganyo go ya ka go farologana ga rona
Lekwalo la go itlhalosa

  1. Tshedimosetse leng teng mo inthanete, e dira gore go nne le tokafalo ya botlhale e ntsha mo bathong e re ratang go e bula go le gontsi, go akareditswe le kgonagats le botoka mo boleng jwa botshelo.
  2. Tshedimosetso e tshwanetse go nna teng le go dirisiwa ka tlhatlhwa e e ka kgonang ke batho botlhe kwa ntle ga morafe,bong, tumelo, morafe,le selekanyego sa khumo kgotsa dintlha dingwe tse di ikaegileng.
  3. Tshedimosetso  e tshwanetse go emela lefatshe sentle ka go farologana le go lemoga, ka go baka ke sesto le dingwao tsa lefelo leo, tlhokoge le lobaka. Tshedimosetso e tshwanetse go tlhalosiwa ka dipuong tse di buiwang mo mafelong a batho le go gatisa dintlha tsa nnete tse di tshwanetsego, ka tsela le mekgwa e e tshwanetseng thata.
  4. Kitso e tshwanetse go monya tshedimosetso e e farologaneng teng go gatela pele thata kutlwano ditshwantsho tsa kutlwano/seoposengwe ka fag are ga yone.
  5. Kitso le tshedimosetso tshwanetse go tlhabologa ditebogo go matsapa a boithaopo ba ditlhopa tse di naleng kgatlhego, e mongwe le mongwe a e dirang ka boipuso jo bo tletseng .
  6. DataScientia  ke mokgatllho yoo se nang le (yo o tlhokang) poelo,yo boikaelelo ba ona e leng go tlhabolola dilo tsa motheo  go rotloetsa go tlhaga ga seoposengwe se se nang le kitso, ka go emelwa ka tshedimosetso.
  7. Boikaelelo ba ntlha ba DataScientia ke dilo tsa motheo tsa botegeniki/ thekenoloji
  8. Boikaelelo ba bobedi ba DataScientia ke dilo tsa motheo tsa mokgatllho ka tlhabololo le tiriso ya karolo ya mekgwa e botoka.
  9. Boikaelelo ba boraro ba DataScientia ke dilo tsa motheo tsa semolao, tirisano, Gareng ga tse dingwe, dikgang tse di amang tetleletso le bonosi.  
  10. Boikaelelo ba bone ba DataScientia ke dilo tsa motheo tsa setšhaba, e leng setšhaba se se ikaegileng go tlhaloganya tshedimosetso, tlhabologo le tiriso ya ditlamelo tsa yone, mo go setšhaba le itsholelo.

Join our Mission