2019-01-29 at Trento, Italy

DataScientia Kickoff meeting in Trento

2019-02-01 at Trento, Italy

WeNet Kickoff
meeting in Trento

2013-11-18 at Bangalore, India

The first DataScientia workshop in Bangalore
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Ponelo pele le maikaelelo

Mongwe le mongwe o tshela mo lafatsheng la gagawe go ya ka kitso ya gagwe le go ya ka seo a se lemogang. Maitemogelo a tlhola seo, puo e letlelela go arologana tlhaloso le batho ba bangwe, ka moo e kgontsha maikaelelo a yona, kitso ke seo re se ithutang ka ka yona ka go ela tlhoko poeletso ya diphetogo go ya ka moo e tlhalosiwang mo puong. Tsamaiso e ene e ntse maemong a, dingwagangwaga go simolola tshimologong ya tlholego go fitlha ga jaana.

Tshimologong ke gore go na le kgonagalo ya gore enthanete e oketsegile ka maatla go akaretsa batho botlhe gore mongwe le mongwe a kopane le motho lekgetlhong lantlha, go buiwa dipuo tseo di farologaneng gape go na le di kitso tse di farologaneng, setso le ngwao. Se se okeditse go kopanela le mefutafuta ya batho bao be re tlamelang ka ditshono tsa go ithuta le go bopa seswa mo go seng kana ka sepe le fa fa go ntse jalo ba re baya mo seeming se se kwa pele go fitisa selekano sa rona sa gokgona go tlhaloganya bontsintsi bo o.

Re dumela gore mafaratlhatlha a a tsweletseng a bokopana jwa lefatshe a go kopanya batho e tlaba lebaka la bongwe mo tlhabololong ya morafe. Loeto la DataScientia ke go ithuta, go tlhaloganya, go farologanya, go kopanya  le go matlafatsa mefutafuta ya batho go ya ka tsela eo e lebegang mo enthaneteng. Ponelopele ke gore motswedi wa kitso o tla kgontsha go bula tshono ya setshaba se se botoka gape se akareditswe, elegore o bula tsela ya go tlhaloganya popagano e e tlisang boleng ba go tshidisana mmogo. Go dirisiwa mokgwa wa dipalo mo go tseneletseng ka thuto ya tekanyo eo e farologaneng. Tlhopho ya di yunibesiti jaaka motswedi wa thuto e, e rotloeditse ke tshireletso ya tsona mo bokamosong jwa rona.

 

Latest news

Lexical Distance Among Languages of Europe 2015

May 11, 2020
I found the lexical distance map fascinating but the closer I studied it the more things bothered me. Thus trawling through the net I found Tishchenko Cyrillic versions. So I sat down this weekend and translated, adjusted, combined and updated to create my own version here: Read more

The many languages missing from the internet

April 22, 2020
English and a handful of other languages dominate the internet, but this is leaving indigenous cultures without a voice online. Now they are fighting to get their own languages on the web. Imagine your favourite social media platform does not let you post in English. Now think of a keyboard that won’t allow you to …

The many languages missing from the internet Read More »

From language diversity to Bias (what about under-resourced languages)

April 13, 2020
A talk from Fausto Giunchiglia with Title “From language diversity to Bias (what about under-resourced languages)”. In this talk, Fausto provides a general overview of the problem of under-resources languages, and of how we could deal with this problem by uniformly handling the diversity which is intrinsic in any language. Trento April 5th, 2020. (duration: …

From language diversity to Bias (what about under-resourced languages) Read More »

Read all news >>

Ditiro tse di simolontsweng

DataScientia

DataScientia – Mokgatlho o sa akaretseng merokotso o  tlileng go thewa mo isagong o maikemisetso eleng go aga le so simolola ditirelo tse di lebeletseng baagi thata thata go rotloetsa le go phatlhalatsa kitso kakaretso go ya ka go farologana ga batho jaaka e tlhagisitswe mo Interneteng.

DataScientia e tlhokometse le go godisetswa kwa pele ke University of Trento, Lefapha la Information Engineering and Computer Science, ka kgolagano le badirisani mmogo ba ba farologaneng.

 

[tf_numbers name="ra-gola"]

Ditiro tse di simolontsweng

UKC_logo

Sekai sa mogopolo wa se batho ba se bonang jaaka lefatshe le le kgontshang go kopanya dipuo tse di faloroganeng.

Learn More
SCroLL_logo

Enjene e e letlang go kopanya dikarolo tse dintsi tsa dipuo tse di faloroganeng le dikitso tseo di farologaneng.

Learn More
DU_logo

Serala sa go kopanya dikitso gotswa go metswedi e e farologaneng gotswa di yunibesiting tse o di farologaneng.

Learn More
SU_logo

Serala sa motho mogwe sa ditlamelo bodirelo ba baithuti ba yunibesithi, mo gare le go kgabanyana ga diyunibesithi.

Learn More